Bell Schedules

Regular School Day Schedule - No Mass
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Prayers 8:15 AM 8:25 AM 10 min
Math Time 8:25 AM 8:40 AM 15 min
Period 1 8:40 AM 9:20 AM 40 min
Period 2 9:20 AM 10:00 AM 40 min
Period 3 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Period 4 10:40 AM 11:20 AM 40 min
Period 5 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Period 5 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Period 6 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Period 7 1:20 PM 2:00 PM 40 min
Period 8 2:00 PM 2:40 PM 40 min
Homeroom 2:40 PM 2:50 PM 10 min
Dismissal 2:50 PM
Thursday Schedule - 9:00AM All School Mass
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Period 1 8:25 AM 8:50 AM 25 min
Period 2 10:25 AM 10:50 AM 25 min
Period 3 10:50 AM 11:15 AM 25 min
Period 4 11:15 AM 11:40 AM 25 min
Period 5 11:40 AM 12:15 PM 35 min
Period 5 12:15 PM 12:50 PM 35 min
Period 6 12:50 PM 1:15 PM 25 min
Period 7 1:15 PM 1:40 PM 25 min
Period 8 1:40 PM 2:15 PM 35 min
Catholic Identity 2:15 PM 2:40 PM 25 min
Homeroom / Dismissal 2:40 PM 2:50 PM 10 min
Holy Day Schedule - 10:00AM All School Mass
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:25 AM 25 min
Period 1 8:25 AM 8:50 AM 25 min
Period 2 8:50 AM 9:20 AM 30 min
Period 3 9:20 AM 9:50 AM 30 min
Period 4 11:15 AM 11:40 AM 25 min
Period 5 11:40 AM 12:15 PM 35 min
Period 5 12:15 PM 12:50 PM 35 min
Period 6 12:50 PM 1:15 PM 25 min
Period 7 1:15 PM 1:40 PM 25 min
Period 8 1:40 PM 2:15 PM 35 min
Catholic Identity 2:15 PM 2:40 PM 25 min
Homeroom / Dismissal 2:40 PM 2:50 PM 10 min